Cijena plina za građane

Cijena plina za građane

Cijena opskrbe plinom za kućanstva sastoji se od ukupne cijene plina ,u koju su uključeni troškovi nabave plina, opskrbe plina i distribucije plina, i ukupne fiksne naknade koja se sastoji od fiksne naknade za distribuciju i naknade za opskrbu. Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1) i fiksna mjesečna naknada (Ts2) određuju se prema HERA-inoj odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17).