Poziv na Glavnu skupštinu Radnik d.d. za 29.05.2024.

Poziv na Glavnu skupštinu Radnik d.d. za 29.05.2024.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava društva Radnik, građevinarstvo i građevinska industrija, d.d. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45 (dalje u tekstu: Društvo), na sjednici 10.04.2024. donijela je odluku kojom saziva GLAVNU SKUPŠTINU RADNIK d.d. KRIŽEVCI koja će se održati 29.05.2024. godine u maloj dvorani restorana Kalnik (u objektima bivše vojarne), Križevci, Trg Svetog Florijana 22, s početkom u 19 sati.


Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći  DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika.
2. Izvješće o stanju i poslovanju Društva za 2023. godinu i konsolidirano godišnje izvješće Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.
4. Izvješće Revizora o obavljenoj reviziji poslovanja društva u 2023. godini.
5. Odluka o uporabi dobiti.
6. Odluka o razrješnici Upravi za rad u 2023. godini.
7. Odluka o razrješnici Nadzornom odboru za rad u 2023. godini.
8. Odluka o nagradi za rad Nadzornog odbora.
9. Imenovanje Revizora za 2024. godinu.
10. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora.11. Izbor člana Nadzornog odbora.


 

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad. 2. – 4. Glavna skupština ne donosi odluke po točkama 2.- 4. dnevnog reda. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2023. godinu, kao i izvješća Nadzornog odbora i revizora.Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o upotrebi dobiti.
1. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2023. godinu iskazana u godišnjim
revidiranim financijskim izvješćima iznosi
10.283.847 Eur

2. Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu raspoređuje se ostale rezerve za potrebe investicija u dugotrajnu imovinu (hotel, upravna zgrada i osnovna sredstva).Ad 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
1. Daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2023. godini.Ad 7. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2023. godini.Ad 8. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o jednokratnoj naknadi članovima Nadzornog odbora
1. Odobrava se dodatna jednokratna nagrada za rad sadašnjeg sastava Nadzornog odbora i to za predsjednika Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.654 EUR, za članove Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.327 Eur.Ad 9. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o imenovanju revizora Društva
1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe RADNIK za poslovnu 2024. godinu imenuje se Audit d.o.o. Zagreb.
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da sklopi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.Ad. 10. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:


1. Opoziva se član Nadzornog odbora prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh, iz Zagreba.


 

Ad. 11. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:


1. U Nadzorni odbor Radnik d.d. Križevci bira se: Tomislav Varga, dipl.oec., Kutnjak 43, Legrad.


Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su s danom objave ovog saziva upisani u knjigu dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, a sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika na temelju punomoći. U slučaju da Glavna skupština nema kvorum ista će se održati na istom mjestu u isto vrijeme prve slijedeće srijede. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke (ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe, adresa prebivališta ili sjedište), navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.
Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u ovlaštenom Registru vrijednosnih papira, najkasnije na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Od saziva Glavne skupštine dioničarima Društva su dostupni svi materijali za Glavnu skupštinu. Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid radnim danom od 12 – 15 sati u prostorijama Uprave (tajnik Uprave). Prijavu sudjelovanja je potrebno uputiti u pisanoj formi poštom preporučeno, ili osobnom dostavom na adresu Društva, Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci.Predsjednik Uprave
Mirko Habijanec, dipl. inž.