Opći uvjeti obračuna plina

Opći uvjeti obračuna plina

Sukladno članku 18. st. 1 Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 158/13, 88/19, 39/20, 100/21), u nastavku objavljujemo

UVJETE OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA

Obračun i naplata isporučenog plina obavlja se temeljem Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 158/13, 88/19, 39/20, 100/21), zaključenog Ugovora o opskrbi plinom za kategoriju poduzetništvo, Ugovora o opskrbi plinom za kategoriju kućanstvo, ostalih zakonskih propisa, te ovih Uvjeta.

Ugovor o opskrbi plinom zaključuje se sa krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništvo ili kućanstvo na određeno vrijeme prema tipskim obrascima objavljenim na internet stranicama društva Radnik d.d.

Opskrbljivač Radnik d.d. najmanje 30 dana prije promjena uvjeta isporuke plina, cijene plina, te izmjenama koje su uvjetovane zakonskim propisima, dostavlja poštom ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavijest, ponudu, novi Ugovor ili Dodatak postojećem, a može to učiniti i u slučaju isteka zaključenog Ugovora.

Ukoliko krajnji kupac do stupanja na snagu novog Ugovora ili Dodatka, isti ne dostavi ovjereni i potpisani primjerak društvu Radnik d.d. ili obavijesti o raskidu postojećeg Ugovora pisanim putem, a uredno je zaprimo dostavljenu obavijest, Ponudu, Ugovor ili Dodatak postojećem, i zaprima plin nakon datuma stupanja na snagu novog Ugovora ili Dodatka postojećem, smatra se da je krajnji kupac prihvatio, odnosno da je suglasan sa odredbama novog Ugovora o opskrbi plinom, Dodatka postojećem ili izmjena postojećeg Ugovora. U takvim uvjetima sve odredbe novog Ugovora o opskrbi plinom ili Dodatka postojećem, primjenjuju se danom njihovog stupanja na snagu.

 

Obračun isporučenog plina

Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač na temelju zaključenog Ugovora i potrošnje u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanim posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin.

Potrošnja plina je isporučena energija utvrđena iz podataka koje opskrbljivaču dostavlja operater distribucijskog sustava na koji je priključen kupac. U slučaju neispravnosti ili nedostupnosti mjernog mjesta operater distribucijskog sustava će izvršiti procjenu na temelju potrošnje u istom periodu protekle godine, a ukoliko to nije moguće na osnovu potrošnje u prvom prethodnom obračunskom razdoblju.

Obračunsko razdoblje iznosi jedan mjesec. Račun za isporučeni plin opskrbljivač ispostavlja kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja i rokom dospijeća od 10 dana od dana dostave računa. Kupac ima pravo izvan obračunskog razdoblja od opskrbljivača zatražiti provedbu obračuna isporučenog plina ili provjeru izvršenog obračuna, što se smatra nestandardnom uslugom i naplaćuje se prema cjeniku za nestandardne usluge. Ispravak obračuna provodi se do kraja tekućeg obračunskog razdoblja, te ukoliko je zahtjev kupca opravdan, opskrbljivač nema pravo naplatiti izradu novog obračuna. Prigovor na račun za obračunsko razdoblje podnosi se pisanim putem u roku od osam dana od dana primitka računa.

Ukoliko kupac ne zaprimi račun za isporučeni plin dužan je o tom izvijestiti opskrbljivača. Ukoliko kupac do 15-tog u mjesecu ne izvijesti opskrbljivača da nije zaprimio račun za protekli mjesec, smatra se da je isti zaprimljen. Obavijest o tom opskrbljivaču podnosi se pisanim putem.

 

Naplata isporučenog plina

Kupac se obvezuje platiti račun za isporučeni plin u rokovima i iznosima navedenim u ispostavljenim računima. Kupac može izvršiti plaćanje računa za isporučeni plin putem svih pravnih osoba koje su ovlaštene za poslove platnog prometa, te u poslovnicama Erste banke d.d. bez povezanih troškova, odnosno bez naknade.

Opskrbljivač će na svakom ispostavljenom računu naznačiti stanje dugovanja, odnosno preplate za isporučeni plin za svakog kupca. U slučaju neurednog podmirenja obveza kupca, odnosno djelomične naplate pojedinog ispostavljenog računa, plaćanja računa izvan redoslijeda dostave, što ima za posljedicu dugovanje za pojedino obračunsko razdoblje u dužem periodu od 90 dana, a nakon toga uredno podmirenje obveza, opskrbljivač ima pravo putem zadnje uplate zatvoriti takvo potraživanje, bez obzira na naznačene pozive na broj i svrhe predmetne uplate

Ukoliko kupac ne plati račun, dužan je do konačne naplate platiti važeću zakonsku zateznu kamatu. Ukoliko kupac ne plati račun za isporučeni plin, opskrbljivač će kupcu dostaviti Opomenu, te ukoliko kupac ne podmiri svoje obveze u naznačenom roku na Opomeni, opskrbljivač će kupcu dostaviti Obavijest o obustavi isporuke plina da danim rokom podmirenja od najmanje sedam dana. Nakon obustave isporuke plina, kupac nakon podmirenja svih troškova za predmetno obračunsko mjesto, zajedno sa svim troškovima obustave i nastavka isporuke plina, ima pravo zatražiti nastavak isporuke plina.