Poziv za glavnu skupštinu

Poziv za glavnu skupštinu

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima  i članka 37. Statuta Radnik, građevinarstvo i građevinska industrija, d.d. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45, Uprava društva  saziva  GLAVNU SKUPŠTINU RADNIK d.d. KRIŽEVCI  koja će se održati 29.7.2020. godine  u hotelu Kalnik u Križevcima, Trg S. Florijana 15, s  početkom u 12 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se  slijedeći

               DNEVNI RED

1.Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika,

2.Izvješće o stanju i poslovanju društva za 2019. godinu i konsolidirano godišnje izvješće društva,

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2019. godini,

4.Izvješće Revizora o obavljenoj reviziji poslovanja društva u 2019 godini

5.Odluka o uporabi dobiti,

6.Odluka o  razrješnici Upravi  za rad u 2019. godini,

7. Odluka o razrješnici Nadzornom odboru za rad u 2019. godini,

8. Odluka o nagradi za rad Nadzornog odbora i predsjednika Glavne  skupštine,

9. Imenovanje Revizora za 2020.  godinu.

10. Odluka o opozivu  jednog člana Nadzornog odbora,

11. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora,

12. Odluka kojom se ovlašćuje Uprava Društva da stječe vlastite dionice Društva.

13. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Radnik d.d.

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad 2. – 4. Glavna skupština ne donosi odluke po točkama 2.-4. dnevnog reda. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće društva za 2019. godinu, kao i izvješća Nadzornog odbora i revizora.

Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti

          1. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvješćima iznosi 31.161.273,13 kn

         2.  Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu raspoređuje se:

- iznos od 31.161.273,13 za unos u ostale rezerve za potrebe investicija u dugotrajnu imovinu.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

1. Daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2019. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.   Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

         1. Daje se razrješnica  članovima Nadzornog odbora za rad u 2019. godini.

         2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o jednokratnoj naknadi članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine

1. Odobrava se dodatna jednokratna nagrada za rad sadašnjeg sastava Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine i to za predsjednika Nadzornog odbora u neto iznosu od 20.000 kn, za članove Nadzornog odbora u neto iznosu od 10.000 kn, za predsjednika Glavne skupštine u neto iznosu od 5.000 kn

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o imenovanju revizora Društva

          1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe RADNIK za poslovnu 2020. godinu imenuje se RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

          2. Ovlašćuje se Uprava Društva da sklopi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

         3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

          1. Opoziva se član Nadzornog odbora  Krešimir Papac, dipl.iur

          2. Opoziv člana upisat će se bez odgađanja u sudski registar.

          3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

1. Za člana Nadzornog odbora društva bira se Drago Črćek.

2. Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove odluke i traje do 30.6.2021. godine.

3. Izabrani član Nadzornog odbora upisat će se u sudski registar bez odgađanja.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

                                   Odluka o stjecanju vlastitih dionica

1. Daje se ovlast Upravi Društva da tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke u ime i za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice).

2. Udio u temeljnom kapitalu koji otpada na stečene vlastite dionice zajedno s dionicama koje Društvo već drži ne smije prijeći deseti dio temeljnog kapitala Društva, a ako prijeđe Uprava je dužna višak preko desetog dijela temeljnog kapitala otuđiti.

3. Pri stjecanju vlastitih dionica Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

4. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

5. Uprava Društva ovlaštena je raspolagati vlastitim dionicama koje stekne temeljem ove odluke ili ih već drži. Prilikom raspolaganja Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13.  Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

1. Iza članka 10. dodaje se članak 10.a i naslov iznad njega koji glase:

„Odobreno povećanje temeljnog kapitala

  Članak 10.a

Uprava je ovlaštena da uz suglasnost Nadzornog odbora poveća temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica, ali najviše do polovine iznosa temeljnog kapitala društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti.

Temeljni kapital može se povećati na taj način ulozima u novcu, ali i ulozima u stvarima ili pravima.

Nominalni iznos novih dionica bit će jednak nominalnom iznosu postojećih dionica.

Nove dionice mogu se izdati kao redovne dionice, ali i kao povlaštene kumulativne dionice koje njihovom imatelju daju pravo na dividendu u iznosu od 4 % od nominalnog iznosa za svaku poslovnu godinu u kojoj je ostvarena dobit, počevši od poslovne godine u kojoj su takve dionice izdane.

Nove dionice Uprava je ovlaštena izdati zaposlenima u Društvu kao i zaposlenima u Društvima koja su ovisna o Društvu, u skladu s čl. 323. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, u zamjenu za novčane tražbine koje zaposleni imaju prema Društvu temeljem njihova prava da sudjeluju u dobiti Društva ili o njemu ovisnog društva. U zamjenu za unos ovih tražbina, Društvo zaposlenima izdaje zauzvrat nove dionice u postupku odobrenog povećanja temeljnog kapitala (čl. 326. st. 7. u vezi s čl. 323. st. 4. i čl. 326. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cijelosti ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju temeljem ovog članka.

Ovlast Upravi iz prethodnog stavka ovoga članka daje se na razdoblje od pet godine od kad se izmjena statuta kojom se daje ova ovlast upiše u sudski registar.

Poveća li Uprava temeljni kapital sukladno ovoj odredbi Statuta, Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

2.  Članak 29. stavak 1. mijenja se i glasi: „Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva s mandatom od jedne godine. Mandat člana Nadzornog odbora se automatski produžuje za naredno jednogodišnje razdoblje, ukoliko Glavna skupština ne opozove imenovanje člana Nadzornog odbora prije isteka mandata, ali tako da ukupni mandat ne može trajati dulje od četiri godine.

3. U članku 32. iz stavka 3. dodaje se novi stavak koji glase: „Predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je donijeti odluku da se rad Nadzornog odbora smije prenositi zvukom i slikom. U slučaju odluke  da se rad Nadzornog odbora prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu za sjednicu, te odrediti podrobne uvjete za njihovo ostvarenje.

4. Članci 14., 15., 16., 17., 18. i 20., brišu se.

5. U članku 21. stavci 2. i 3. brišu se.

6. Članak 26. briše se.

7. Iza članka 37. Statuta dodaje se članak 37.a koji glasi:

„Članak 37.a

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Odluči li Uprava da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti podrobne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije i kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti podrobne uvjete za njihovo ostvarenje.“

8. Članak 39 stavak 1. mijenja se i glasi: Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Nadzornog odbora.“,  a stavak 2. briše se.

9. Iza članka 48. Statuta, dodaju se članci 48.a – 48 i naslovi iznad njih, koji glase:

„Statutarne rezerve

     Članak 48.a

Društvo formira statutarne rezerve za:

- isplate članovima uprave;

- isplate članovima nadzornog odbora;

- isplate zaposlenima Društva i zaposlenima u društvima koja su ovisna o Društvu;

- ispitivanje tržišta;

- razvojne programe društva;

- formiranje rezervi za vlastite dionice;

- kupnju dionica ili poslovnih udjela trgovačkih društava;

- osnivanje trgovačkih društava;

- intervencije u vezi s isplatom plaća;

- isplate članovima komisija Nadzornog odbora na temelju ugovora o djelu i/ili ugovora o službi koje su oni sklopili s Društvom.

U statutarne rezerve izdvaja se iznos od najmanje 0,7% godišnje neto dobiti Društva.

Temeljem odluka glavne skupštine dopušteno je u statutarne rezerve rasporediti i veći dio godišnje neto dobiti Društva.

Ukupni iznos statutarnih rezervi ne može preći iznos od 20% temeljnog kapitala Društva.

Statutarne rezerve mogu se, osim za namjene iz st. 1. ovog članka Statuta, koristiti i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve Društva.

     Zakonske rezerve

         Članak 48.b

Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine sve dok te rezerve zajedno s rezervama kapitala ne dosegnu visinu od 5% temeljnog kapitala Društva.

Odlukom glavne skupštine može se u zakonske rezerve rasporediti i veći dio dobiti tekuće godine, sve dok zakonske rezerve ne dosegnu iznos od 30% temeljnog kapitala Društva.

Dio zakonskih rezervi koji, zajedno sa rezervama kapitala, prelazi iznos od 5% temeljnog kapitala Društva može se upotrijebiti sukladno odredbi članka 222. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima.

         Ostale rezerve

        Članak 48.c

Društvo formira ostale rezerve koje se mogu koristiti za sljedeće namjene:

- financiranje potreba nađe li se Društvo u izravnim ekonomskim teškoćama ili se Društvo nastoji modernizirati ili preustrojiti;

- pokrivanje šteta nastalih djelovanjem prirodnih, društvenih ili zdravstvenih nepogoda koje se ne pokrivaju iz naknada temeljem osiguranja;

- pokrivanje rizika naplate bankovnih garancija predanih kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora i za jamstveni rok;

- pokrivanja izdataka za prekvalifikaciju i doškolovavanje postojećih radnika te obučavanje novozaposlenih radnika;

- pokrivanje razlika između nominalnog iznosa dionice i nominalnog iznosa zamjenjive obveznice, kao i prilikom povlačenja dionica;

- druge namjene za koje se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima odnosno Statuta koriste zakonske i/ili statutarne rezerve;

- sve druge zakonom dopuštene namjene.

U ostale rezerve unosi se iznos neto dobiti tekuće godine kojeg u te rezerve rasporedi glavna skupština svojom odlukom.

U ostale rezerve može se rasporediti i zadržana dobit iz prethodnih godina.“

10. Članci 57., 58., 59. i 60. brišu se.

11. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

12. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u Sudski registar.

13. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su s danom objave ovog saziva upisani u knjigu dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, a sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika na temelju  punomoći. Uvid u materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti radnim danom od 11 - 13 sati u prostorijama Uprave Društva,  Križevci, Ulica Kralja Tomislava 45.

U slučaju da Glavna skupština nema kvorum ista će se održati na istom mjestu u isto vrijeme prvog slijedećeg petka.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke (ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe, adresa prebivališta ili sjedište), navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u ovlaštenom Registru vrijednosnih papira, najkasnije na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Od saziva glavne skupštine dioničarima Društva su dostupni svi materijali za Glavnu skupštinu. Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid radnim danom od 12 – 15 sati u prostorijama Uprave (tajnik Uprave).

Prijavu sudjelovanja je potrebno uputiti u pisanoj formi poštom na adresu Društva, Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci.

Radnik d.d. Križevci